जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने एकदा तरी प्रेम करून पहावे भले ते सफल न होवो पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे प्रत्येकाला आयुष्यात एकदातरी प्रेम होते पण अपयशाच्या भितीने ...