शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको, दोंदिल लाल बिराजे सूत गौरीहरको , हाथ लिए गुड-लड्डू साईं सुरवरको , महिमा कहे ना जाय लागत हूँ पदको, जय ...

सुखकर्ता दुःखकर्ता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची । ...