जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने

जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने
एकदा तरी प्रेम करून पहावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे

प्रत्येकाला आयुष्यात एकदातरी प्रेम होते
पण अपयशाच्या भितीने ते मानातच राहते
पुढचा विचार सोडून मनातले बोलुन टाकावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे

प्रेमाचा अनुभव हा काही वेगळाच असतो
खऱ्या प्रेमामद्धे काही एक नियम नसतो
प्रेम केले तर ते निस्वार्थी असावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे

खरे प्रेम आयुष्यात फक्त एकदाच भेटते
त्याचे मोल ते निसटल्यानंतर कळते
शास्वती नसली तरी प्रयत्न जरूर करावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे

कविकुमार